Începănd cu 3 iunie 2021, se instituie obligativitatea declarării numerarului însoțit sau neînsoțit.   Neîndeplinirea obligației de declarare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 50000 lei.  Mai jos aveți textul care legiferează obligația declarării numerarului.

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I – Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 156 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Numerarul însoțit sau neînsoțit, prevăzut la art. 3 și, respectiv, art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. L284 din data de 12.11.2018, se declară autorităţii vamale, conform prevederilor acestui regulament și actelor delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană în condițiile prevăzute de acesta.”

2. La articolul 156, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31),cu următorul cuprins:

„(31) Instrucțiuni privind depunerea declarațiilor prevăzute la alin. (3), precum și modelul și procedura de utilizare a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

3. Alineatul (4) al articolului 156 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Informațiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului se transmit Comisiei Europene de Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

4. La alineatul (1) al articolul 653, litera i) se abrogă.

5. La articolul 653, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3000 la 50000 lei
neîndeplinirea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului, sau a obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit prevăzute la art. 4 din același regulament.”

1

ART. II – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 iunie 2021.

ART. III – Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.