Skip to main content Skip to search

Alte Servicii

CENZORAT ȘI MANDATAR FINANCIAR

Cenzorul sau comisia de cenzori verifică legalitatea actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi regulamentelor; execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; gestiunea financiar-contabilă și cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activitaţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri.

Mandatarul financiar organizează evidenţa veniturilor si a cheltuielilor pentru campania electorală;  legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoştinţă a datei alegerilor şi finalizarea campaniei electorale; înaintează Autorităţii Electorale Permanente raportul privind respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.  Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale.

CONTROL INTERN DE GESTIUNE

Cercetarea problemei privind elaborarea deciziilor trebuie să aibă loc pentru a verifica respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă. De asemenea, se impune respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia;