Expertiza contabilă se numără printre cele mai solicitate servicii ale noastre și este în același timp una dintre cele mai cunoscute lucrări de contabilitate. Dacă ai nevoie de o expertiză contabilă pentru firma ta, iată câteva informații despre această lucrare efectuată de personal specializat și rolul ei în mediul de afaceri.

Ce este o expertiză

Expertiza este o lucrare reglementată de Codul de procedură civilă (art. 201, 204-214), utilizată ori de câte ori este nevoie de opinia unor specialiști pentru a se lămuri anumite împrejurări. Expertiza poate oferi concluzii atât în materia civilă, cât și în materie comercială.

Ce este expertiza contabilă

Expertiza contabilă este o lucrare prin care se cercetează corectitudinea datelor înregistrate în contabilitate și a calculelor efectuate pentru stabilirea taxelor și impozitelor. De asemenea, se urmărește și aplicarea legislației în vigoare, iar această lucrare poate folosi instanțelor de judecată sau managerilor firmei în luarea de decizii. Expertul contabil controlează registrele, conturile și actele justificative ale agentului economic și furnizează părților interesate informațiile necesare.

De câte tipuri este

În funcție de destinația sa, expertiza contabilă poate fi:

  • Judiciară – dispusă de organele judiciare pentru soluționarea unei cauze;
  • Extrajudiciară – solicitată de persoane fizice sau juridice interesate, în absența unui dosar de anchetă, cercetare sau judecată. Sunt solicitate de către părțile care își aleg singure experții contabili și le stabilesc obiectivele la care aceștia trebuie să răspundă.

Care este obiectul de cercetare al expertizei contabile

Această lucrare poate avea următoarele obiecte de cercetare:

  • aspecte ale situației economico-financiare a patrimoniului și ale capacității acestuia de a genera profit. În acest scop se analizează documentele primare și evidența tehnico-operativă și contabilă cu scopul de a stabili dacă patrimoniul este administrat în mod corect.
  • comportamentul managerilor și a altor persoane din departamente funcționale sau de producție – dacă își îndeplinesc corespunzător atribuțiile de serviciu.
  •  cercetarea unui ansamblu de documente contabile și acte normative.
  • stabilirea neglijenței sau abuzului în serviciu cauzate, spre exemplu, de neexercitarea obligațiilor contractuale.

Poate cerceta întreaga contabilitate sau doar un anumit segment

În funcție de necesitățile beneficiarilor, expertiza contabilă poate să cuprindă cercetarea integrală a contabilității sau doar a unui anumit segment. Se răspunde documentat la fiecare obiectiv în parte, iar expertul contabil va constata corectitudinea tuturor înregistrărilor analizate. Concluziile expertului contabil trebuie să fie formulate astfel încât să țină seama de legislație, de reglementările în domeniu și de obiectivele stabilite de beneficiar.

Poate fi parte a procesului civil

Expertul contabil oferă consultanță judecătorului  în rezolvarea unor probleme de specialitate și în lămurirea anumitor împrejurări ale procesului. În acest caz, expertul nu se substituie judecătorului și nici nu este martor. Expertul contabil este numit de instanță dacă îndeplinește anumite condiții, cum ar fi să nu primească de la una din părți daruri sau făgăduieli de daruri, sau să nu aibă el, soțul, ascendenți sau descendenți interes în judecarea pricinii, printre altele.

Poate fi folosită in materie penală

Atunci când justiția are interesul de a verifica informații de natură economică, se utilizează expertiza contabilă în materie penală în vederea aflării adevărului. Cauza se lămurește sub toate aspectele pe bază de probe, precum declarații, înscrisuri, înregistrări audio sau video, constatări sau expertize, precum cea contabilă. Expertul contabil trebuie să invoce numai evenimentele și tranzacțiile care pot fi justificate cu documente și care au legătură de cauzalitate cu obiectivele dispuse de organul de judecată, fără alte intervenții personale.

Expertizele judiciare pot avea și un expert contabil consultant

Acesta va participa la efectuarea lucrării de expertiză contabilă alături de expertul desemnat. Poate să aibă opinie comună cu expertul desemnat de instanță sau poate să aibă opinie separată față de acesta, semnând pe raportul de expertiză cu opinie separată. Se încheie un contract de prestări servicii pentru lucrarea respectivă.

Expertiza extrajudiciară este un mijloc de fundamentare a deciziilor

Profesioniștii contabili independenți oferă lămuriri de natură economico-financiară și abordează problematici diverse. O expertiză contabilă extrajudiciară poate fi utilă în situații precum:

  • Alegerea partenerilor comerciali și de afaceri potriviți – expertizele pot fi efectuate și fără acordul lor, pe baza situațiilor financiare publicate de către aceștia.
  • Concilierea derulării tranzacțiilor comerciale și de afaceri. Când punerea în aplicare a contractelor comerciale generează conflicte, se poate recurge la justiție sau la arbitrajul unui expert contabil agreat de ambele părți.
  • Fundamentarea preliminară a acțiunilor adresate justiției. Expertiza contabilă asigură calitatea și legalitatea informațiilor și reprezintă un mijloc de fundamentare a acțiunilor arbitrale judecătorești.
  • Fundamentarea preliminară a acțiunilor de contestare a actelor de control administrativ, cu scopul de a reduce costurile și de a economisi timp.

Prin natura și obiectivele ei, expertiza contabilă deține o mare responsabilitate prin prisma faptului că oferă informații din universul complex al afacerilor. Dacă ai nevoie de realizarea unei expertize contabile pentru entitatea pe care o conduci sau din care faci parte, poți apela cu încredere la specialiștii de la Integrum. Noi vom formula concluziile de care ai nevoie pentru a lua decizii corecte și informate care să contribuie la succesul afacerii tale.

Claudia Columban-Expert Contabil