Skip to main content Skip to search

Archives for mai 2021

Întrebări frecvente – Noua Casă

Ministerul Finantelor Publice răspunde întrebărilor contribuabililor cu privire la programul Noua Casa. Mai jos puteți vizualiza răspunsurile, iar dacă întrebarea dvs. nu se regăsește acolo, puteți lăsa un mesaj și un membru al echipei Integrum vă va consilia.

Condițiile necesare pentru a contracta un credit prin programul Noua Casă.

Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;
b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;
c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

1. Cum se poate trimite o cerere/petiție către Ministerul Finanțelor referitor la programul Noua Casă?
R: Prin poștă la adresa Ministerului Finanțelor, Registratura Generală, strada Apolodor nr.17, București, sector 5
sau
utilizând formularul online de pe site-ul MFP

2. Cum se primește răspunsul la o cerere/petiție ?
R: Numai prin Poșta Romană sau prin e-mail prin serviciul relații cu publicul din cadrul MFP (la cerere).

3. Am achiziționat un imobil prin programul Noua Casă și doresc să-l înstrainez/vând. Cum se procedează ?
R: Înstrăinarea (vânzarea) imobilului se poate realiza după împlinirea a 5 ani de la achiziționarea acestuia, cu acordul Ministerului Finanțelor care se obține prin transmiterea unei cereri prin poșta sau e-mail, însoțită de o copie a cărții de identitatea a beneficiarului sau beneficiarilor Programului și o copie a contractului de garantare. Acordul MF se poate acorda separat de acordul băncii.

4. Se poate înstrăina un imobil dobândit prin programul Noua Casă mai devreme de 5 ani?
R: Se poate în următoarele situații:
a) prin dovedirea incapacității de plată și preluarea ratelor de către o altă persoană care îndeplinește condițiile programului Noua Casă.
b) achitare integrală a creditului din surse proprii.

5. Aș dori un acord de închiriere/comodat/sediu social la imobilul dobândit prin program, puteți să mi-l acordați?
R: E nevoie să aveți mai întâi acordul băncii pe care să-l anexați la cererea către MF, precum și o copie după contractul de garantare după care MF își dă acordul.

6. Vă rog sa îmi dați acordul pentru cedare cote părți către Primărie pentru îmbunătățirea drumului (ex: asfaltare)
R: Este necesară adresa Primăriei (Hotărârea Consiliului Local) de care apartineți din care să rezulte că au fost aprobate lucrări de interes public și pentru care solicitați cedarea terenului ”drum de acces”, împreună cu celelalte cote de teren aferente imobilului achiziționat prin programului Noua Casă.

7. Am achitat creditul integral și doresc ridicare de ipotecă.
R: În cazul rambursării anticipate din surse proprii, odată cu rambursarea integrală a creditului, finanțatorul (banca) este obligat să transmită Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii dovada rambursării integrale a acestuia. După examinarea documentelor primite, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii va elibera acest acord pe care-l transmite împreună cu decizia de ridicare a ipotecii și de radiere a interdicțiilor din cartea funciară, către finanțator.

8. Aș dori acordul MF privind racordarea la rețeaua de gaze/de energie electrică.
R: Se acorda în baza cererii beneficiarului Programului însoțită de o copie după contractul de garantare.

9. Vă rog sa îmi dați acordul cu privire la modernizarea imobilului (ex: construcție balcon, unire două camere prin spargerea unui zid comun și construcția altuia necesar).
R: E necesar sa trimiteți cererea însoțită de copie contract de garantare și copie certificat de urbanism care să conțină modificările solicitate.
În cazul în care se solicită demolarea/construcția/alipirea unei anexe, garaj, prin care are loc extinderea imobilului achiziționat prin Program trebuie atașat și un memoriu tehnic din care să rezulte creșterea valorii imobilului.

10. Vă rog să îmi dați acordul pentru construcția unui garaj.
R: E necesar sa trimiteți cererea însoțită de copie contract de garantare și copie certificat de urbanism care să conțină modificările solicitate

11. Vă rog să îmi dați acordul pentru dărâmare casă dobandită prin programul Noua Casă și construirea alteia noi în locul celei vechi.
R: Nu este permisă de legislația programului Noua Casă.

12. Pot să îmi fac pensiune la sediul imobilului dobândit prin programul Noua Casă?
R: Nu este permisă schimbarea destinației de locuință a imobilului dobândit prin programul Noua Casă.

13. Am achiziționat un imobil Noua Casă și după cumpărare am constatat că suprafața cumpărată din extrasul de carte funciară nu este aceeași cu suprafața înregistrată la Primărie. Cum pot să rectific eroarea?
R: Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor efectuate în cartea funciară, altele decât cele care constituie cazuri de rectificare, se pot îndrepta la cerere sau din oficiu la Oficiul pentru cadastru.

14. Există o taxă de urgență pentru obținerea acordului (ex:închiriere, extindere, modernizare, servitute, sediu social, etc.) într-un timp mai scurt?
R: Timpul maxim de soluționare pentru orice tip de petiție este de 30 zile calendaristice, nu există taxă de urgență, petițiile se procesează în ordinea în care au ajuns în instituție după data și numărul de înregistrare.

15. În urma divorțului de soț/soție aș dori să fie trecut/ă în contract doar persoana mea (am facut dovada posibilității plății ratelor la bancă) și vă rog să îmi dați acordul.
R: Nu este necesar acordul ministerului întrucat în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

16. Am dobândit împreună cu soțul un imobil prin programul Noua Casă și doresc în urma întocmirii unei convenții matrimoniale, să fie trecut imobilul doar pe numele meu.
R: Nu este necesar acordul ministerului întrucat în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

17. Înainte de căsătorie am dobândit un imobil prin programul Noua Casă, iar acum doresc să fie inclus și soțul în contract.
R: Nu este necesar acordul ministerului întrucât în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

18. Se poate refinanța un credit dobândit prin programul Noua Casă?
R: Legislația Programului permite operațiunea de refinanțare, în acest caz se face ca solicitare către Ministerul Finanțelor.

19. Aș dori să mai construiesc o cameră la imobilul dobândit prin Noua Casă.
R: E necesar certificat de urbanism, autorizație de construcție și memoriu tehnic, contract de garantare (documentele se pot trimite în copie), ipoteca se va extinde și pe camera construită.

20. Doresc să achiziționez o locuință mai mare tot în cadrul programului Noua Casă. Ce pași trebuie urmați?
R: Legislația nu mai prevede această posibilitate.

21. Există termen de valabilitate pentru acordurile emise?
R:Acordurile exprimate de Ministerul Finanțelor sunt valabile permanent, neexistând un termen de valabilitate pentru acordurile exprimate.

22. Se poate obține acordul pentru lucrările de intervenţie asupra imobilului în care se găsesc apartamente achiziţionate prin programul Noua Casă (mansardare bloc, vânzare uscătorie, etc.)?
R: Datorită faptului că există ipoteca statului asupra imobilelor achiziționate prin Program, cotele părți aferente imobilului achiziționat prin Program nu se cedează, iar persoanele care execută aceste lucrări de construcție sau îmbunătățire, altele decât beneficiarul programului, au obligaţia de a le efectua în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările în cartea funciară excluzând cotele părţi indivize aferente imobilelor beneficiarilor programului Noua Casă, asupra cărora au fost instituite sarcinile aferente programului.

23. Mai există plafon disponibil? Când se aprobă noile sume?
R: Prin Strategia programului Noua Casă (2017- 2021) aprobată de Guvern prin Memorandum în data de 29 noiembrie 2016, se asigură predictibilitatea și transparența condițiilor generale și a plafoanelor de garantare aferente Programului. Astfel, dacă pentru primul an al Strategiei (2017) s-a alocat un plafon de 2.500 milioane lei, pentru anii 2, 3 și 4 (2018- 2020) se are în vedere un plafon de 2.000 milioane lei, iar pentru ultimul an (2021) 1.500 milioane lei. Nivelul plafoanelor poate fi modificat prin revizuiri anuale ale Strategiei.

24. Cum pot sa repun creditul în condițiile inițiale ale contractului? Sunt în situația în care mi s-a executat creditul și doresc sa îmi iau casa înapoi.
R: După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF către Finanţator, dumneavoastră puteti solicita o singură dată băncii repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor Programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia.
Banca solicită la ANAF sumele ramase de plată din valoarea împrumutului, precum și cheltuielile de executare silită. De asemenea banca face o analiză a beneficiarului cu privire la posibilitatea acestuia de a plati în continuare creditul și apoi în 60 de zile emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.

25. Am avut o daună la locuința achizitionată prin Program. Cum să procedez ?
R: În cazul daunelor parțiale, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 EUR, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul locuintei.
În cazul în care despăgubirea depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 EUR, dar se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului inițial, finanțatorul și statul reprezentat de MF emit acordul pentru efectuarea plății despăgubirii către proprietarul locuinței.

Read more

Ministerul Finanțelor propune ca interacțiunea firmelor și a persoanelor fizice autorizate cu ANAF să se facă exclusiv on-line

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ prin care propune o serie de măsuri necesare pentru protejarea sănătății cetățenilor, pentru evitarea blocajelor în activitatea organelor fiscale centrale și pentru aplicarea unui tratament unitar debitorilor care au făcut obiectul unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale, astfel încât aceștia să nu fie dezavantajați față de ceilalți contribuabili care se află în situații similare.

Astfel, proiectul de act normativ prevede înrolarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) a persoanelor juridice, asocierilor și a altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, în formele prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008. Înscrierea în SPV rămâne opțională până la data la care prevederile cuprinse în actul normativ intră în vigoare. După acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format letric nu vor mai fi luate în considerare.

“Am publicat acest proiect spre consultare publică, iar forma finală va fi adoptată după încheierea discuțiilor cu partenerii din mediul privat. Ne dorim ca Spațiul Privat Virtual să devină un instrument-cheie în ceea ce privește interacțiunea cu contribuabilii și vom extinde serviciile disponibile prin intermediul acestei platforme concomitent cu sporirea eforturilor de înrolare a persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate. În prezent se lucrează la identificarea unor mecanisme de simplificare și flexibilizare a înrolării și autentificării utilizatorilor în SPV. În plus, până la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare, ANAF trebuie să ia măsuri pentru a fi pe deplin pregătită atât să proceseze numărul suplimentar de contribuabili care se vor înrola în SPV, cât și să ofere tot suportul acestora pe parcursul întregului demers astfel încât tranziția să se desfășoare fără probleme. Prin eliminarea hârtiilor, a cozilor la ghișeu și a birocrației excesive, consider că facem un pas foarte important spre digitalizarea administrației fiscale, fapt ce ne aduce mai aproape de standardele și de bunele practici europene în domeniu, adică de normalitate”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Astfel, Ministerul Finanțelor face un pas important pentru dezvoltarea digitalizării și eficientizarea comunicării dintre stat și contribuabili, urmând ca această schimbare să aducă o serie de beneficii pentru contribuabili, precum:

  • evitarea interacțiunii fizice (ghișeu, poștă), comunicarea fiind realizată non-stop, prin intermediul SPV;
  • eliminarea timpilor de așteptare, întrucât anumite document, precum certificatele de atestare fiscală sau cazierul fiscal, se pot obține mult mai repede;
  • posibilitatea depunerii mai multor tipuri de cereri on-line, precum și vizualizarea răspunsurilor direct din SPV;
  • posibilitatea consultării situației fiscale la zi, respectiv posibilitatea de a solicita situația obligațiilor de plată sau a plăților efectuate;
  • primirea de informații personalizate legate de obligativitatea depunerii anumitor declarații sau termenele aferente de depunere;
  • acces la evidența completă a tuturor interacțiunilor contribuabilului cu ANAF, precum tipul declarațiilor depuse și data depunerii.

Este important de subliniat că serviciile oferite contribuabililor prin intermediul platformei SPV vor fi extinse, astfel ca până la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare, contribuabilii vor benefica de declarații pre-completate, rapoarte care să se poată importa în programele de contabilitate, fișiere prelucrabile, precum și de posibilitatea de a efectua plăți prin platforma SPV.

În acest moment, în România sunt 1,5 milioane de persoane juridice, dintre care au cont în SPV 510.000 de contribuabili. Această situație se traduce prin faptul că 33% sunt deja înscriși în SPV, urmând ca încă un milion de contribuabili să beneficieze de această infrastructură digitală. Din totalul persoanelor fizice care desfășoară activități independente (662.000), doar 5% (35.000) au cont în platforma SPV.

Totodată, se creează cadrul legal, astfel încât comunicarea dintre ANAF și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală să se realizeze exclusiv prin PatrimVen în baza unui protocol trimis de ANAF către fiecare autoritate publică, instituție publică sau de interes public.

De asemenea, proiectul modifică prevederile Codului de procedură fiscală în scopul recunoașterii bunei credințe a contribuabililor, în situația în care, din greșeală, aceștia plătesc obligațiile fiscale la un alt organ fiscal decât cel căruia i se cuveneau sumele pentru plata obligațiilor bugetare. Astfel, la cererea contribuabililor, viramentele efectuate eronat se vor corecta, cu păstrarea datei plății, iar în funcție de data plății se va păstra beneficiul acordat de legiuitor de plată a jumătate din minimul legal al amenzii.

Pentru aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor se propune:

  • anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 (după data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020) și data de 28 martie 2021 (până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 19/2021). Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv;
  • anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data de 15 mai 2020. Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere până la anumite termene și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022 inclusiv. În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Ministerul Finanțelor invită la dialog toate instituțiile și părțile interesate care vor beneficia de această ordonanță, urmând ca, la începutul lunii iunie, propunerea finală să reflecte consensul atins în urma dezbaterilor.

Proiectul de act normativ este publicat la rubrica Transparență decizională.

Read more